Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc

Hevhetia HV 0057-2-331 (2011)

C. Debussy (1862-1918) / arr. A. Schönberg (1874-1951), B. Sachs 
Faunovo popoludnie

G. Mahler (1860-1911) / arr. A. Schönberg (1874-1951) 
Piesne potulného tovariša

A.Albrecht (1885-1958) / arr. I. Buffa (1979) 
Piesne: Reue, In der Winternacht, Mein Herz [Audio], Friedhofgras, Lenz

F. Poulenc (1899-1963) 
Rapsodie Nègre op. 1  

Petra Noskaiová, mezosoprán
Quasars Ensemble 
Ivan Buffa, dirigent